Положення про НКП

Додаток 1 до наказу НТУ

від 02.09.2014р. №409

 

П о л о ж е н н я

Про Національний контактний пункт рамкової програми Європейського Союзу «Розумний,екологічно чистий, інтегрований транспорт» Національного транспортного університету

 1. Національний контактний пункт «Розумний, екологічно чистий, інтегрований транспорт» Національного транспортного університету (далі – НКП «Розумний, екологічно чистий, інтегрований транспорт» НТУ) програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» (далі – «Горизонт 2020») в Україні створюється у відповідності до Угоди між Україною та ЄС про наукове і технологічне співробітництво та з метою розширення участі українських дослідницьких установ у проектах програм ЄС, передусім – «Горизонт 2020».
 2. НКП «Розумний, екологічно чистий, інтегрований транспорт» НТУ створено наказом Міністерства освіти і науки України від 10.07.2014р. № 813 як центрального органу виконавчої влади, відповідального за формування та реалізацію державної політики у сфері освіти і наукової, науково-технічної діяльності, за поданням підпорядкованих йому організацій, а також Державного космічного агентства, Національної та галузевих академій наук України. Напрямок діяльності НКП «Розумний, екологічно чистий, інтегрований транспорт» НТУ відповідає науковому профілю Національного транспортного університету, на базі якого він утворюється (далі – НТУ).
 3. Діяльність НКП «Розумний, екологічно чистий, інтегрований транспорт» НТУ ґрунтується на загальних принципах заснування національних контактних пунктів, розроблених Єврокомісією, і керується її рекомендаціями.
 4. Основним завданням НКП «Розумний, екологічно чистий, інтегрований транспорт» НТУ є підтримка інтеграції України до європейського наукового та інноваційного простору та активізації взаємовигідного науково-технічного співробітництва з ЄС шляхом участі в наукових, науково-технічних та інноваційних програмах ЄС та всеохоплююча підтримка всіх зацікавлених у різноманітних компонентах програми «Горизонт 2020» шляхом здійснення просвітницької та консультативної роботи з використанням всіх засобів донесення необхідної інформації.
 5. Напрямами діяльності НКП «Розумний, екологічно чистий, інтегрований транспорт» НТУ є:

5.1. Підвищення інформованості всіх потенційних здобувачів (аплікантів) підтримки Європейської Комісії, незалежно від сектору діяльності та дисциплінарної галузі, в тому числі наукових установ, університетів та інших навчальних закладів, промислових підприємств, МСП, органів виконавчої влади тощо шляхом оприлюднення основних положень програми «Горизонт 2020» в усіх можливих джерелах інформації.

5.2. Інформування громадськості щодо наукових, науково-технічних й інноваційних програм Європейської Комісії, а також щодо інших європейських програм у галузі досліджень та інновацій, таких як COSME, EUREKA, COST тощо, в тому числі щодо поточних та майбутніх конкурсів, умов участі, а також можливостей та умов подачі пропозицій, використовуючи при цьому такі інструменти:

– Організація та проведення інформаційних заходів на національному та, спільно зі службами Єврокомісії, регіональному й міжнародному рівнях з напряму «Розумний, екологічно чистий, інтегрований транспорт» (перед загальною аудиторією на спеціальних заходах та цільовою аудиторією під час тематичних наукових заходів, таких як виставки, семінари, конференції);

– поширення новин Єврокомісії, в тому числі від іноземних партнерів, та за результатами відвіданих учасниками НКП «Розумний, екологічно чистий, інтегрований транспорт» НТУ інформаційних днів за напрямом «Розумний, екологічно чистий, інтегрований транспорт»;

– через веб-сторінки (спеціально створені, НКП «Розумний, екологічно чистий, інтегрований транспорт» НТУ/НТУ, відповідальних за діяльність НКП «Розумний, екологічно чистий, інтегрований транспорт» НТУ, соціальні мережі з відповідними посиланнями);

– шляхом розсилки цільової інформації від інших Національних контактних пунктів  (українських та закордонних) за своїми списками розсилки, що охоплюють цільову аудиторію;

– підготовка та поширення інформаційних матеріалів (брошур, бюлетенів, рекламних листівок (leaflets).

5.3. Організація навчальних семінарів для цільових груп (наукових установ, навчальних закладів, МСП, професійних та промислових організацій, науковців, освітян, молоді тощо), або ж за спеціальними темами стосовно актуальних питань програми «Горизонт 2020».

5.4. Надання індивідуальної допомоги та консультацій щодо пошуку партнерів, вибору варіантів фінансування, організації належного управління, правових та фінансових аспектів, митних процедур тощо у поточних проектах, що реалізуються за участю українських учасників.

5.5. Підтримка зв’язку з іншими Національними контактними пунктами  в Україні та Національними контактними пунктами інших країн, а також з відповідними службами Єврокомісії з будь-яких питань участі в програмі «Горизонт 2020».

5.7. Участь у заходах та проектах Єврокомісії, які стосуються діяльності  НКП «Розумний, екологічно чистий, інтегрований транспорт» НТУ (навчальні семінари, конференції, виставки, що організовуються приймаючими організаціями Національних контактних пунктів, транснаціональні координаційні збори мереж Національних контактних пунктів ).

5.8. Моніторинг участі українських учасників в програмі «Горизонт 2020» та (за можливості) в інших програмах ЄС; підготовка та надання органам державної влади за їх запитом аналітичних довідок та пропозицій з питань участі в європейських науково-технічних програмах і програмах у галузі досліджень й інновацій.

5.9. Визначення перспектив розвитку транспортного комплексу України, участь у формуванні і виконанні програм науково-технічного прогресу в галузі транспортного комплексу, створенні та вдосконаленні наукоємних технологій для висококомп’ютеризованих виробництв майбутнього, їх комплексної автоматизації, широкої інформатизації, охорони довкілля.

5.10. Сприяння проведенню фундаментальних,пошукових, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт зі створення та розвитку безпечних, екологічно чистих та інтегрованих технологій, систем, комплексів і засобів інформатизації та комп’ютеризації транспортного комплексу, організації та вдосконалення технологій транспортного процесу, координації інноваційної діяльності транспортного комплексу.

5.11. Проводити аналіз стану тенденцій розвитку транспорту і його інфраструктури, наукових, інноваційних, інвестиційних, цільових комплексних програм, стану впровадження, фундаментальних, пошукових, прикладних та дослідно-конструкторських розробок спрямованих на комплексне вирішення актуальних проблем розвитку транспорту України.

5.12. Сприяння проведенню фундаментальних, прикладних, науково-дослідних, дослідно-конструкторських та пошукових робіт для потреб транспортного комплексу.

 1. НКП «Розумний, екологічно чистий, інтегрований транспорт» НТУ розміщується на площах та за технічного забезпечення НТУ (приміщення, обладнання, електроенергія, Інтернет, телефонний зв’язок) для надання консультаційної підтримки по телефону та електронною поштою і повинен мати веб-сайт з основною інформацією з питань програми «Горизонт 2020» та напряму «Розумний, екологічно чистий, інтегрований транспорт».
 2. Фінансове забезпечення діяльності НКП «Розумний, екологічно чистий, інтегрований транспорт» НТУ здійснюється за рахунок відповідних бюджетних програм Міністерства освіти і науки України та відомчих бюджетних програм НТУ.
 3. Керівником НКП «Розумний, екологічно чистий, інтегрований транспорт» НТУ наказом Міністерства освіти і науки України призначено Дмитрієва Миколу Миколайовича.
 4. НКП «Розумний, екологічно чистий, інтегрований транспорт» НТУ координує свою діяльність та забезпечують мережевий обмін інформацією між собою та з відповідним підрозділом Міністерства освіти і науки України. Зазначена координація діяльності передбачає:

– обмін оновленою інформацією від Єврокомісії щодо умов участі українських подавачів у конкурсах програми «Горизонт 2020»;

– інформування про заплановані заходи кожного НКП з метою залучення до них НКП суміжних тематичних напрямів (особливо стосовно блоку «Соціальні виклики») та надання більш широкої інформації, включаючи крос-тематику;

– участь НКП «Розумний, екологічно чистий, інтегрований транспорт» НТУ  у заходах установ та організацій, передбачених поточними проектами ЄС за запрошенням інших НКП української мережі;

– регулярний обмін інформацією з питань пошуку партнерів відповідно до запитів (як від зарубіжних, так і від українських партнерів);

– розсилку серед мережі НКП підготовлених інформаційних та аналітичних матеріалів з можливістю їх використання у поточній діяльності.

 1. Координатор мережі НКП призначається наказом Міністерства освіти і науки України і виконує наступні функції:

– оперативна взаємодія з кожним НКП та донесення до нього основних принципів та правил діяльності НКП, рекомендованих і затверджених Єврокомісією;

– узгодження діяльності мережі НКП з вимогами та потребами Міністерства освіти і науки України з урахуванням пп.5.3 та 5.8 цього Положення;

– здійснення поточних контактів з відповідними службами Єврокомісії, забезпечуючи зворотний зв’язок з НКП України та передачу найсвіжішої інформації щодо правил та регулювання участі у програмах ЄС;

– вчасне інформування сервісні служби НКП про зміни у складі та контактах керівників НКП України.

 1. Загальну координацію та моніторинг діяльності НКП «Розумний, екологічно чистий, інтегрований транспорт» НТУ здійснює Міністерство освіти і науки України як центральний орган виконавчої влади, відповідальний за формування та реалізацію державної політики у сфері наукової, науково-технічної діяльності.
 2. Внесення змін щодо установи та відповідальних осіб НКП «Розумний, екологічно чистий, інтегрований транспорт» НТУ здійснюється за погодженням з керівниками підпорядкованих МОН України організацій, Державного космічного агентства, Національної та галузевих академій наук України.

 

 

Керівник національного

контактного пункту НТУ                                                                        М.Дмитрієв